WMO en Mantelzorg

WMO

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is zorg niet langer een recht, zoals in de AWBZ, maar een gunst die gemeenten wel of niet kunnen verlenen. Uitgangspunt daarbij is dat iemand eerst voor zichzelf moet zorgen, daarna hulp van familie en bekenden kan inroepen en pas als dat niet meer gaat, een beroep kan doen op de overheid.

Meer informatie over de WMO kun je op de site van de Rijksoverheid vinden.

De regeling voor maatschappelijke ondersteuning is in iedere gemeente anders. Ga voor meer informatie over mogelijkheden naar het WMO-loket in jouw gemeente!

WMO clientenraad

Gemeenten moeten een WMO cliënten- of klantenraad hebben. Dit is een medezeggenschapsorgaan, waar klanten mee kunnen praten over het beleid van de gemeente en waar de klanten hun stem kunnen laten horen. Soms zitten er klanten in de raad, maar bij sommige gemeenten wordt met vertegenwoordigers van belangen- en patiëntenorganisaties gewerkt. Interesse? Neem dan contact op met het WMO-loket in je gemeente.

MANTELZORG: feiten en cijfers

Mantelzorg is de zorg die mensen ontvangen van mensen in hun omgeving: hun kinderen, buren, vrienden en dergelijke. Bijna vier miljoen mensen zorgen voor een hulpbehoevend familielid, buur of vriend. Meer dan de helft van hen combineert die zorg met een betaalde baan. Vrouwen besteden meer uren aan mantelzorg dan mannen en voeren ook andere taken uit.
Feiten en cijfers vind je hier.

Wat vindt FNV Vrouw?

Mantelzorg moet aanvullend zijn op betaalde, professionele zorg en niet andersom. De overbelasting in de mantelzorg moet worden teruggedrongen door uitbreiding van het aantal beroepskrachten in de zorg, met name in de thuiszorg.
Daarnaast moeten knelpunten voor vrouwen die mantelzorg verrichten worden opgelost.
Hier vind je het Manifest Mondige Mantelzorgers van FNV Vrouw.

Wat wil de FNV?

De FNV wil mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar maken, met goede voorbeelden van bedrijven die al afspraken hebben gemaakt over mantelzorg. Bovendien wil de FNV in de CAO afspraken maken over bijvoorbeeld tijdelijk minder werken, flexibele werktijden en ondersteuning door een mantelzorgmakelaar. In dit interview met beleidsmedewerker Linda Rigters wordt het FNV beleid verder toegelicht.

Gendersensitief beleid bij gemeenten

In een position paper van Nederlandse Vrouwen Raad, Atria, Mezzo en Movisies is recent onderzoek verzameld over de verdeling van (mantel)zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Plus de resultaten van een rondgang langs gemeenten over de implicaties in de praktijk van het gedecentraliseerde beleid voor de M/V verdeling van zorg en arbeid. Ook is een start gemaakt met het antwoord op de vraag hoe de taken op het gebied van zorg en werk zo goed mogelijk te verdelen.

Een hele reeks tips, ideeën en oplossingsrichtingen kwamen naar voren tijdens de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ die de NVR in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni 2015 organiseerde.

Thuiszorg in Noord Nederland

FNV onderzocht de gevolgen van veranderingen in de huishoudelijke thuiszorg in 60 noordelijke gemeenten (Friesland, Groningen en Drenthe) en kwam tot schrikbarende conclusies. ‘Minder uren, meer betalen’, daar komt het kort gezegd op neer als je mensen vraagt hoe de bezuinigingen op de huishoudelijke thuiszorg voor hen uitpakken. Klik hier voor het rapport. Klik hier voor de Checklist gemeentelijk beleid Wmo-huishoudelijke zorg FNV Zorg en Welzijn.

Mantelzorg in m/v perspectief

Atria maakte in september 2014 een genderanalyse van het huidige mantelzorgbeleid en schetst een kader voor nieuw beleidsonderzoek.
Lees hier De nieuwe mantelzorger.

Atria en mantelzorg

Meer informatie over mantelzorg en de verschillen tussen mannen en vrouwen vind je bij kennisinstituut Atria.

SCP Mantelzorg en betaald werk

In maart 2015 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek naar de concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk.

Digitale kennisbank MEZZO

Publicaties voor belangenbehartigers mantelzorg en Wmo-raadsleden. Op de website van Mezzo van alles over regelgeving, praktische handreikingen, handige instrumenten en kant-en-klare adviezen.

Mantelscan en Movisie

Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelde een Mantelscan om samen met zorgbehoevende en mantelzorgers het (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen. De mantelscan en handreiking is te downloaden op de website van Movisie. Daar is nog meer informatie te vinden.

Mantelzorg en werk

De website www.mantelzorgenwerk.nl biedt veel informatie en advies, zowel voor werkgevers, werknemers, OR en vakbondsonderhandelaars.

Diversiteit en mantelzorg

Elan Expertisecentrum heeft in het project ‘Oog voor diversiteit’ twee brochures uitgegeven die kunnen helpen bij het opstellen van mantelzorgvriendelijk personeelbeleid: ‘Tips & Tools’ en de ‘Argumentenschets’.

Regelingen sociaal domein

FSU maakte een overzicht waarin de belangrijkste regelingen en maatregelen op sociaal gebied in 2016 bij elkaar staan. Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Hier vind je de informatie.