Een leven lang leren

Levenslang leren is een beleidsterm die stelt dat leren start bij de geboorte en nooit als voltooid kan worden beschouwd. Op Europees beleidsniveau wordt levenslang leren gedefinieerd als ‘alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en-of werkgelegenheidsperspectief te verwerven.

Cijfers

In Nederland geeft bijna 18% van de 25- tot 65-jarigen aan een opleiding of cursus te volgen. Hiermee ligt de deelname aan leven lang leren in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU.

In de afgelopen tien jaren is de deelname aan leven lang leren in Nederland weinig veranderd. Naarmate personen ouder worden, neemt de deelname aan leven lang leren af. Zo zijn er van de groep 25- tot 35-jarigen meer dan twee keer zoveel die een opleiding of cursus volgen als onder de 55- tot 65-jarigen. Bij de jongste groep zijn er relatief veel die nog een lange opleiding volgen en gaat het bijvoorbeeld om langstudeerders, terwijl onder de oudere groepen de cursussen veel meer in trek zijn.

Tussen 35 en 55 jaar studeren meer vrouwen dan mannen. Meer lezen.

Onderwijsraad

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De Onderwijsraad wil het leren in alle levensfasen stimuleren. Lees hier meer.

Visie FNV Vrouw

Alleen door een leven lang te kunnen blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. FNV Vrouw zou graag zien dat het onderwijs zo wordt ingericht dat blijven leren voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. En ook dat het mogelijk wordt gemaakt dat mensen zonder werk en startkwalificatie of “met beperkingen” bijvoorbeeld Studerende moeders door kunnen blijven leren.

FNV Vrouw vindt het daarom belangrijk dat vrouwen volop de kans krijgen te scholen, bij te scholen en om te scholen. Dat betekent dat:

  • Beroepsonderwijs in deeltijd gevolgd moet kunnen worden, met kinderopvang aangepast aan schooltijden en vakanties, goede studie en stage-begeleiding en een combinatie van theorie en praktijk.
  • er wet en regelgeving komt voor studerende moeders (zwangerschapsverlof, kolfverlof, flexibiliteit voor het inhalen van toetsen, lopen van stage e.d.)
  • het voortbestaan van het model van de Vrouwenvakscholen gegarandeerd wordt.
  • Opleidingen voor iedereen toegankelijk dienen te zijn, ook vrouwen zonder uitkering moeten de kans hebben zich bij- of om te scholen.
  • Er geen wettelijke of financiële belemmeringen zijn om een opleiding te volgen mogen, ook niet voor vrouwen met een uitkering,.
  • Onbetaalde arbeid en zorgarbeid als werkervaring mee dienen te tellen als elders verworven competenties.
  • Binnen bedrijven vrouwen extra mogelijkheden moeten krijgen om opleidingen te volgen waardoor hun carrièrekansen en doorstroom naar leidinggevende functies worden vergroot.
  • Het recht op het volgen van een opleiding niet gekoppeld mag worden aan het aantal uren dat iemand werkt, dus geen belemmeringen voor deeltijders.
  • Ook flexwerkers en thuiswerkers scholing moeten kunnen volgen, bijvoorbeeld door een scholingsbudget af te spreken voor ieder gewerkt uur.