20 maart 2019: deelname aan de SER bijeenkomst ‘Vrouwen naar de Top’: Diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

De ministers van OCW en van SZW hebben op 29 juni 2018 de SER advies gevraagd over diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor ‘vrouwen aan de top’ en is de aandacht voor culturele diversiteit toegenomen. Ondanks de vele aandacht is de voortgang nog beperkt. Op 6 maart 2018 heeft de minister van OCW de Tweede Kamer bericht over de resultaten van de wettelijke streefcijferregeling van 30% vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen van grote nv’s en bv’s. Het kabinet heeft toen aangekondigd dat het in 2019 de balans op zal maken van de voortgang in de groei van het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. De belangrijkste vraag is welke maatregelen er moeten worden genomen om genderdiversiteit en culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Daarbij is tevens relevant welke maatregelen de afgelopen periode zijn getroffen en of en waarom deze wel of geen resultaat hebben gehad (bron: SER).

OP 20 maart heeft FNV Vrouw en FNV vrouwennetwerk deelgenomen aan deze discussie. Bij de SER zijn verder vooraanstaande bestuurders, rolmodellen en experts met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe er meer vrouwen in de top kunnen komen. Prinses Laurentien was hierbij ook aanwezig. Twee vragen stonden hierbij centraal: welke belemmeringen zijn er en hoe kunnen we deze oplossen.