Nieuwsbrief Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen 2004-2008 – Februari 2018

Beste vrouwen,

Helaas kunnen we jullie nog steeds niet vertellen wanneer de beoogde compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen van kracht wordt. Omdat er wel enige andere nieuwtjes zijn toch weer een update.

 1. Tijdens de begrotingsbehandeling SZW op 20 en 21december 2017 heeft Groen Links kamerlid Özdil aandacht gevraagd voor de korte aanvraagtermijn van drie maanden na publicatie in de Staatscourant. Hij stelde voor deze te verlengen tot zes maanden. Minister Koolmees heeft (schriftelijk) geantwoord daar niets voor te voelen: “De minister acht het van belang dat de vrouwen een redelijke termijn wordt gegeven om deze compensatie aan te vragen. Anderzijds vind hij het wenselijk dat de compensatie binnen betrekkelijk korte tijd wordt verstrekt, want deze vrouwen wachten al lang. Het laatste weegt voor mij het zwaarst.”
  We leven nu ruim zeven weken later, maar er is nog geen enkel zicht op de invoeringsdatum. Kennelijk moet wat de minister het zwaarst weegt met een korreltje zout worden genomen.
  Een motie van Groen Links om de minister te dwingen tot een langere aanvraagtermijn haalde het niet (steun was er van SP, PvdA, DENK, 50Plus en FvD).
  Er werd nog gesproken over de toezegging dat er een publiekscampagne zou komen uitgevoerd door het UWV. Ook dit moet met een korreltje zou worden genomen: bij nader inzien gaat het alleen maar over websites en sociale media.
 2. De FNV, Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann hadden tevens aangedrongen op verruiming van de compensatieregeling voor degenen bevallen tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 zonder een uitkering te hebben ontvangen. Deze problematiek is helaas in het geheel niet opgepakt door een van de fracties in het parlement.
  Betrokken organisaties proberen de juridische (on)mogelijkheden voor verder procederen in kaart te brengen. Mocht iemand uit deze groep al een rechtsbijstandsverzekering hierover benaderd hebben dan horen we dat graag.
  In een recent schrijven aan de Minister van SZW herhalen De FNV, Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann hun pleidooi voor verruiming van de compensatieregeling.
  In die brief dringen de organisaties ook opnieuw aan op snelle invoering van de compensatieregeling. Met succes hebben de organisaties de aandacht van de pers gezocht: EenVandaag maakte er op 5 februari een item van.
 3. Lidwien Jansen berichtte het Meldpunt dat ze een Facebook pagina heeft gemaakt voor alle 20.000 vrouwen die het wachten op hun zwangerschapsuitkering en het beu zijn:
  https://www.facebook.com/groups/143509026338746/. Met een verwijzing naar deze facebookpagina heeft SP kamerlid Jasper van Dijk Kamervragen Hij vroeg onder meer naar de beoogde ingangsdatum.
 4. Ondertussen is de zaak van de drie klaagsters bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) nog niet afgerond. UWV had medio november een gewijzigde beslissing op bezwaar afgegeven. Die luidde kort samengevat dat het UWV bereid is de drie procederende vrouwen ook in aanmerking te laten komen voor de compensatieregeling en om het griffierecht te vergoeden. Klaagsters maakten gebruik van de mogelijkheid te reageren: ze vragen de CRvB het UWV ook te veroordelen tot de proceskosten in beroep en hoger beroep, de wettelijke rente en als schadevergoeding de kosten in de procedure voorafgaande aan de klachtprocedure bij CEDAW. Hierop heeft het UWV weer (negatief) gereageerd en tot slot de drie procederende vrouwen. Inmiddels heeft de CRvB laten weten medio maart weer een zitting te willen houden. Wordt vervolgd dus.
  Overigens heeft deze vervolgprocedure geen enkele relatie tot het uitblijven van de invoering van de beoogde compensatieregeling. De CRvB spreekt zich alleen uit over de drie procederende vrouwen en de compensatieregeling gaat uitdrukkelijk alleen over alle andere zelfstandig werkende vrouwen die geen zwangerschapsuitkering hebben gekregen (7 mei 2005 – 4 juni 2008).
 5. Tot slot wijzen we er nog op dat:
  * FNV Zelfstandigen heeft al laten weten de aanvraag voor zijn leden te zullen doen. Dat geldt ook voor wie nu lid wordt.
  * FNV Vrouw geen antwoord kan geven op uw nadere vragen. Daarvoor moet u bij uw eigen belangenorganisatie of rechtshulpverlener zijn. FNV Zelfstandigen heeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
  * het fijn zou zijn als u een bijdrage zou overmaken voor de actiepot. Er wordt veel werk verzet door vrijwilligsters, waaronder het vervaardigen van deze Nieuwsbrief. Uit de actiepot kunnen we in ieder geval hun kosten vergoeden en geld opzij zetten voor toekomstige activiteiten en procedures. Uw gift is fiscaal aftrekbaar want de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). IBAN NL81 INGB 0004 65 53 38 t.n.v. Vereniging voor Vrouw en Recht Leiden, o.v.v. bijdrage CEDAW zaken.

Namens het Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van FNV Vrouw,

Leontine Bijleveld (Vereniging voor Vrouw en Recht)
Tineke van der Kraan (FNV Vrouw)