Nieuwsbrief Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen 2004-2008 – maart 2018

Maart 2018

Beste vrouwen,

Inmiddels kunnen we jullie vertellen wanneer de beoogde compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen van kracht wordt: vanaf 15 mei kan de uitkering van € 5.600 bruto worden aangevraagd door zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen. Betaling vindt plaats vanaf januari 2019. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 maart, internationale vrouwendag, bekend gemaakt.

Aanvragen vanaf 15 mei maar vóór 1 oktober 2018

De regeling zelf is op 12 maart j.l. gepubliceerd in de Staatscourant.  De aanvraagperiode is langer dan de drie maanden die oorspronkelijk aangekondigd waren. Dat is maar goed ook, want de zomervakantie valt er midden in.

Uitbetaling in eerste kwartaal 2019

De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd (en vóór 1 april 2019). Dat heeft te maken met belasting en toeslagen. De uitkering is immers inkomen dat bij het gewone (gezins) inkomen opgeteld wordt. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de belastingdienst, waardoor zeker gesteld wordt dat ze niet te veel aan toeslagen krijgen. SP kamerlid Jasper van Dijk heeft een motie ingediend om de betaling te versnellen en nog dit jaar te doen plaats vinden. De niet door andere fracties mee-ondertekende motie komt op 20 maart a.s. in stemming.

In de laatste berichten van het ministerie gaat het niet meer over ongeveer € 5.600, maar over exacte € 5.600 (bruto).

Aanvragen bij het UWV

De compensatie moet worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van het UWV.

Er hoeft maar een beperkt aantal gegevens verstrekt. Enerzijds gegevens die noodzakelijk zijn voor communicatie en betaalbaarstelling van de compensatie, zoals naam, adres, woonplaats en rekeningnummer. Daarnaast gegevens die voor het UWV noodzakelijk zijn om vast te stellen of er recht bestaat op compensatie: eigen BSN alsmede het BSN van het betreffende kind, de geboortedatum van het kind(eren) en of ze in het geboortejaar (of geboortejaren) zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenoot waren. Meewerkende echtgenoten dienen tevens het BSN van hun echtgenoot op te geven. Het UWV checkt vervolgens bij de belastingdienst of aanvragers winst uit onderneming genoten, of overige inkomsten dan wel als meewerkend echtgenote opgevoerd waren.

Overdracht meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Het meldpunt bij FNV Vrouw waar zich nu zo’n 1550 vrouwen hebben gemeld, wordt binnenkort overgedragen aan FNV Zelfstandigen. Dat betekent dat jouw mailadres ook wordt doorgegeven aan FNV Zelfstandigen. Als je hier tegen bezwaar hebt, laat dit dan vóór 1 april aan ons weten. Voortaan ontvang je de informatie dus van FNV Zelfstandigen. FNV Vrouw zal vanaf 1 april geen mail meer beantwoorden.

Als je lotgenoten tegenkomt die nog niet bij het meldpunt bekend zijn verwijs ze dan rechtstreeks naar de website meldjehier.nl. FNV Zelfstandigen helpt iedereen die lid wordt met de aanvraag en mogelijke vervolgperikelen. Ze adverteren zelf met 7 redenen om lid te worden, maar de inzet voor haar zwangerschapsuitkering is volgens Bettina Brouwer die met haar atelier op de omslag van het FNV Magazine voor leden van FNV Zelfstandigen staat de allerbeste reden.

Wie vallen buiten de regeling?

Als het aan de minister ligt geldt de compensatieregeling alleen voor vrouwen bevallen vanaf 7 mei 2005 en tot 4 juni 2008.  De FNV, Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann vinden dat de compensatieregeling moet gelden voor alle zwangere zelfstandigen die een uitkering zijn misgelopen. Zij vinden dat dit in lijn is met zowel de klachtuitspraak van CEDAW als met het tussenvonnis van de CRvB (zie vorige nieuwsbrief). Maar dat is dus niet geregeld.

Vóór 7 mei 2005 gold het overgangsrecht: iedereen die zwanger was ten tijde van de ingangsdatum van de Wet Einde Toegang WAZ, had toch aanspraak op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Probleem is dat er geen ruchtbaarheid aan het overgangsrecht is gegeven, terwijl de media wel berichtten over de afschaffing van de zwangerschapsuitkering. Ook is bekend dat UWV-kantoren destijds aanvraag hebben ontmoedigd en zelfs (onrechtmatig) hebben afgewezen. De VVR heeft op basis van kamerstukken uit die tijd, berekend dat ongeveer 30% van de vrouwen die in theorie wel aanspraak konden maken op een uitkering krachtens de overgangsregeling, deze niet hebben verkregen, om uiteenlopende redenen. Het gaat om iets van 1200! Ook rond de invoeringsdatum van de nieuwe ZEZ-uitkering, 4 juni 2008, hebben vrouwen een uitkering misgelopen. Die invoeringsdatum is vervroegd op verzoek van de Tweede Kamer – minister Donner wilde aanvankelijk het UWV een redelijke termijn kunnen om de nieuwe uitkeringsregeling voor te bereiden. Inderdaad blijken er door de vervroegde ingangsdatum vrouwen tussen wal en schip te zijn gevallen. In dit geval lijkt het eerder om een tiental te gaan dan om honderdtallen. Er is dan ook eigenlijk geen reden om deze vrouwen niet ook onder de compensatieregeling te laten vallen – althans moreel gezien.

Is er nog iets te doen voor deze groepen?

De FNV heeft zich samen met de andere organisaties ingespannen kamerleden voor deze groepen te interesseren. Dat heeft niets opgeleverd: zelfs oppositiepartijen hebben het niet opgepakt.

We hebben juridisch de zaak van alle kanten bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de kans van slagen om via nieuwe procedures collectief resultaat te boeken zo goed als nihil is. Elke burger hoort de wet te kennen en wie zwanger was op 1 augustus 2004 had kunnen nagaan of er een overgangsregeling was.
Slechts wie destijds wel aangevraagd heeft, maar een schriftelijke afwijzing van het UWV heeft gekregen, dichten we nog kansen toe. Dat geldt in zekere zin ook voor wie redelijkerwijs aannemelijk kan maken op 1 augustus 2004 nog niet zwanger te zijn geweest, maar wel bevallen voor 7 mei 2005 – aantoonbare vroeggeboorte zoals bij meerlingen bijvoorbeeld. De paar vrouwen die tot deze laatste groepen behoren moeten zelf stappen ondernemen en hun rechtsbijstandverzekering, vakbond of andere belangenbehartiger inschakelen. Dat geldt ook de vrouwen die op of net na 4 juni 2008 zijn bevallen en geen uitkering hebben gekregen.

Als proefproces, als collectieve actie, is hier niets te winnen.

Nieuwe zitting bij Centrale Raad van Beroep

Ondertussen is de zaak van de drie klaagsters bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bijna afgerond. UWV had medio november een gewijzigde beslissing op bezwaar afgegeven. Die luidde samengevat dat het UWV bereid is de drie procederende vrouwen ook in aanmerking te laten komen voor de compensatieregeling en om het griffierecht te vergoeden. Klaagsters maakten gebruik van de mogelijkheid te reageren: ze vragen de CRvB het UWV ook te veroordelen tot de proceskosten in beroep en hoger beroep, de wettelijke rente en als schadevergoeding de kosten in de procedure voorafgaande aan de klachtprocedure bij CEDAW. Hierop heeft het UWV weer (negatief) gereageerd en tot slot de drie procederende vrouwen.

Op 15 maart was er een volgende zitting bij de CRvB, die ietwat verrassend op een schikking aanstuurde. Het resultaat is dat de drie procederende vrouwen nog voor half april hun compensatie van € 5.600 ontvangen en dat er iets betaald kan worden voor hun verletkosten, de proceskosten en de rechtsbijstand in de laatste fase.

Fondswerving voor procederen

Zo’n 20.000 zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen kunnen vanaf 15 mei a.s. een uitkering aanvragen van € 5.600. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de FNV hebben aan advocaatkosten en proceskostenveroordeling vanaf 2005 een kleine € 25.000 uitgegeven en dan zijn hun personeelskosten, die van FNV Vrouw voor het meldpunt en de onkosten en de grote vrijwillige tijdsbesteding van de juridische steungroep van de Vereniging voor Vrouw en Recht nog niet gekapitaliseerd. Wij vragen u mee te betalen aan deze kosten, van het ‘douceurtje’  van € 5.600 (in de woorden van voormalig SZW-minister Donner) dat we voor u hebben veroverd.

Graag uw gift op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64 van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.  Uw gift is fiscaal aftrekbaar want het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt ook donateur worden en periodiek een gift overmaken.

Namens het Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van FNV Vrouw,

Leontine Bijleveld (Vereniging voor Vrouw en Recht) Tineke van der Kraan (FNV Vrouw)