FNV Vrouw zoekt een vertegenwoordigster voor het FNV ledenparlement

Heb jij algemene kennis van maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland? Wil jij je vrijwillig inzetten  voor de vrouwenzaak?  Stel je dan verkiesbaar voor het ledenparlement!

De tijdsinzet bedraagt gemiddeld 25 dagen (ca 200 uur) per jaar.

Wat doet het FNV ledenparlement?

Het ledenparlement kiest, eens in de vier jaar, het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB) van FNV. Het AB en DB voeren het beleid van de vereniging uit. Belangrijke besluiten van het AB en DB zijn onderworpen aan de goedkeuring van het ledenparlement. Het ledenparlement controleert het DB en het AB.

Het ledenparlement van FNV is, naast het AB, de hoogste vertegenwoordiging van de leden binnen de FNV. Het ledenparlement bepaalt de (middel)lange-termijnkoers van de FNV. De taken van het ledenparlement zijn:

 • Benoemen van de voorzitter van de FNV, op voordracht van de leden van de FNV.
 • Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het AB.
 • Benoemen van commissies.
 • Vaststellen van de beleidskaders, zoals het algemeen sector-overstijgende beleid.
 • Toetsen en controleren van het onder verantwoordelijkheid van het AB uitgevoerde inhoudelijke en financiële beleid.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het AB.
 • Statuten en reglementen van de FNV goedkeuren en wijzigen.

Wat ga jij doen als vertegenwoordigster van FNV Vrouw voor het ledenparlement?

 • Je vertegenwoordigt de stem van alle leden van FNV Vrouw. Je bent daarmee zelf verantwoordelijk voor het uitvragen van meningen bij onze achterban.
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het ledenparlement en bereid deze zorgvuldig voor, ondersteund door de leden van de klankbordgroep van FNV Vrouw.
 • Je beslist over beleidsvoorstellen van het AB en brengt bij deze sector-overstijgende beleidsvoorstellen de belangen van vrouwen voor het voetlicht.
 • Je draagt de visie en het beleid van FNV Vrouw uit en stelt het lid centraal.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je weet welke onderwerpen er leven onder vrouwen en bent op de hoogte van het algemene beleid van FNV Vrouw.
 • Je hebt affiniteit met activerend vakbondswerk en de doelstellingen van FNV Vrouw.
 • Je bent lid van FNV Vrouw en werkt niet in loondienst of als ZZP’er bij FNV.
 • Je bent van onbesproken gedrag, gaat vertrouwelijk om met interne stukken en houd je aan de gedragsregels van het ledenparlement.
 • Je onderschrijft de visie van FNV Vrouw en bent in staat deze uit te dragen binnen het ledenparlement.
 • Je verbind je in principe aan deze functie voor de periode 2021 – 2025.
 • Je voorziet de programmamanager en/of coördinator van het bestuur van FNV Vrouw van relevante informatie voor de Nieuwsbrief en de website.
 • Je neemt de voor vrouwen bereikte resultaten in hoofdlijnen op in een verslag en licht dit toe aan de leden van FNV Vrouw op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Je werkt vanuit de grondslag en kernwaarden van FNV Vrouw.

Grondslag:

FNV Vrouw laat zich bij haar doelstellingen en werkzaamheden leiden door de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid van alle mensen, van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Zij gaat daarbij uit van democratische beginselen en van de grondrechten, zoals die zijn neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kernwaarden:

FNV Vrouw streeft naar verbetering van de inkomsten – en arbeidsmarktpositie, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorzieningen van en voor vrouwen en naar herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen.

Je bezit de volgende kwaliteiten

 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je kunt dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijken en zoekt verbinding met de coördinator van het bestuur van FNV Vrouw en andere sectoren binnen FNV.
 • Je bent in staat om diverse belangen tegen elkaar af te wegen.
 • Je bent constructief en kunt goed samenwerken in het belang van FNV Vrouw.
 • Je staat open voor andere meningen en hebt respect voor anderen.
 • Je bent integer, deskundig, betrouwbaar en maakt gemakkelijk contact met anderen.
 • Je bent zorgvuldig in de omgang met leden en met ledengegevens.
 • Je bent vaardig in het uitleggen van beleid aan de programmamanager en/of coördinator van het bestuur van FNV Vrouw en de leden.

Heb je interesse?

Stuur een e-mail met je cv en motivatie naar post@fnvvrouw.nl

Lijkt het je wat maar heb je toch nog vragen? Stuur een e-mail met daarin je vragen en je telefoonnummer zodat wij je kunnen terugbellen.

Over FNV Vrouw

FNV Vrouw brengt vrouwen in contact met elkaar en biedt ze de mogelijkheid het beste te halen uit zichzelf, met als doel economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid.

FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen voor alle vrouwen. En FNV Vrouw wil gelijke kansen op het kunnen bieden en ontvangen van zorg en een goede werk-privébalans. Centraal staan de wensen en behoeften van vrouwen die een structurele positie in de samenleving innemen, ongeacht onderlinge verschillen, diversiteit en ongelijkheden

Onze missie: een aantoonbare bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van vrouwen in arbeid, inkomen en zorg.