Inkomen, arbeid en zorg

FNV Vrouw heeft drie speerpunten: inkomen, arbeid en zorg. Hier vind je de belangrijkste punten. Wil je meer weten over wat FNV Vrouw vindt van deze thema's? Bestel dan hier het visiedocument.

Inkomen

Iedereen heeft recht op een zelfstandig inkomen via betaalde arbeid, een zelfstandig uitkeringsrecht of een combinatie van beide. Daarbij uitgaande van de solidariteit tussen de verschillende groepen en een samenleving waarin volwassenen niet financieel afhankelijk van elkaar zijn. Het belastingsysteem dient volledig geïndividualiseerd te zijn en moet inkomensnivellering bevorderen.

Verbetering van de pensioenen van vrouwen en het inhalen van de pensioenachterstand moet de komende jaren tot speerpunt van het beleid van overheid en sociale partners worden gemaakt.

Arbeid

Alle arbeid, onbetaald en betaald, moet gelijk verdeeld worden tussen vrouwen en mannen en iedereen moet de mogelijkheid hebben om onbetaalde en betaalde arbeid te combineren. Onbetaalde arbeid moet opgewaardeerd worden. De omvang van de mantelzorg moet zichtbaar gemaakt worden. Mantelzorg dient aanvullend te zijn op de betaalde zorg en niet andersom en dient altijd een vrije keuze te zijn van de zorggever en zorgontvanger.

Ieder mens heeft recht op betaald en volwaardig werk als middel om deel te nemen aan de samenleving en een inkomen te verwerven. Daarbij moet extra aandacht zijn voor de positie van herintreedsters, oudere vrouwen, vrouwen met een handicap en zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen. Het inmiddels ontstane arbeidspatroon waarbij mannen een voltijd baan hebben en vrouwen kleine en grotere deeltijdbanen leidt niet tot evenredige arbeidsdeelname en een gelijkwaardige maatschappelijke positie.

Er is veel te weinig bekend over de oorzaken van arbeidsuitval van vrouwen en verborgen arbeidsongeschiktheid is helemaal buiten beeld.

Zorg

Zorg is waardevol en noodzakelijk voor het voortbestaan van de samenleving en heeft een belangrijke economische waarde. Het kunnen ontvangen van de zorg die nodig is en het kunnen geven van de zorg die men geven wil is een basisrecht voor iedereen. Ook mannen moeten in de gelegenheid worden gesteld zorgtaken op zich te nemen.

Voor een goed evenwicht tussen arbeid en zorg is het nodig om voorwaarden te stellen en voorzieningen te creëren. De overheid heeft daarbij een belangrijke taak door aanpassing van alle aspecten van de samenleving aan de veranderende arbeidspatronen. Ook is een forse uitbreiding van allerlei collectieve voorzieningen nodig, om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan en echte keuzemogelijkheden voor verschillende vormen van kinderopvang mogelijk te maken.  

Nog meer lezen?

De visie van FNV Vrouw is te lezen in het visiedocument. In het actiepuntenprogramma wordt een uitgebreide samenvatting gegeven van het visiedocument. Download hier het visiedocument en actiepuntenprogramma.

Actiepunten

De belangrijkste actiepunten van FNV Vrouw over arbeidzorg en inkomen.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen