Projecten

FNV Vrouw wil met het uitvoeren van projecten een bijdrage leveren aan vernieuwende  methodieken en initiatieven die leiden tot het verbeteren van de positie van vrouwen. Of dit nou te maken heeft met economische zelfstandigheid, de balans werk en privé of de waardering voor (verschillen tussen) vrouwen.

LOPENDE PROJECTEN

Beter armoedebeleid voor vrouwen

Het project  ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ is een vervolg op eerdere projecten als ‘Wonderen doen met weinig geld , Meer wonderen doen met weinig geld’ en het project Meer Kansen voor Alleenstaande Ouders in Lokaal Beleid’.

In dit vervolgproject ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ willen we vrouwen organiseren en empoweren om - vanuit hun eigen ervaring - met een pakket van aanbevelingen het armoedebeleid, zowel op lokaal als landelijk niveau, actief te beïnvloeden om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan.

Lees hier verder.

De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst (2014-2016) is één van de projecten van FNV Vrouw. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld krijgen in dit project de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een partner of uitkering.  
Meer lezen over dit project en de resultaten. 
Deze brochure geeft een goed beeld van het project.  

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en de gemeenten Haarlem en Zaanstad.

OVERZICHT EERDERE PROJECTEN FNV VROUW

KPMG So Professioneel

KPMG So Professioneel is een uniek samenwerkingsproject tussen KPMG, de Hippe Heks en FNV Vrouw voor alleenstaande ouders. Het project bestaat uit twaalf trainingen die gericht zijn op het verbeteren van persoonlijke en professionele vaardigheden van de alleenstaande ouder. Elke deelnemer kan na deelname aan de trainingen begeleid worden door een persoonlijke coach. Meer informatie over dit project.

Social Media Maatjes

In dit project van FNV Vrouw (2013) werden 55+ vrouwen wegwijs op Social Media. Jonge vrouwen hielpen oudere vrouwen op weg op Social Media als Skype, LinkedIn, Twitter en/of Facebook. Daarnaast leerden de jongere vrouwen van de oudere vrouwen over de sociale aspecten en hun opgedane levenservaring. 
Met gebruik van de digitale toolkit die is ontwikkeld kunnen ook andere organisaties een dergelijk project uitvoeren.  
Meer lezen over dit project.

Subsidie voor dit project is verstrekt door het VSBfonds en het Oranje Fonds. 

Wonderen doen met weinig geld

Het door FNV Vrouw en NOOM uitgevoerde project Wonderen doen met weinig geld (2011-2013)richt zich op de inkomenspositie van oudere vrouwen. Zij zijn vaak van jongs af aan gewend om met weinig geld om te gaan enn kunnen 'wonderen doen met weinig geld'. Daar ligt ook hun kracht. In de eerste fase stonden de ervaringen van vrouwen zelf centraal. Ze spraken met elkaar over rondkomen met een smalle beurs en wisselden concrete tips uit. Daarna is de focus verlegd naar de beleidsbeïnvloeding. Oudere vrouwen die ervaring hebben in vrijwilligerswerk of betaald werk met de armoedeproblematiek brachten deze in kaart en formuleerden aanbevelingen voor gemeenten, instellingen en zelforganisaties.

Producten:
Tipwijzer.
-  De financiële positie van oudere vrouwen, achtergronden en  aanbevelingen voor gemeentelijk beleid
-  Speerpuntenkaart (met een samenvatting van de aanbevelingen
Handleiding voor activiteiten voor zelforganisaties (benaderen van politiek en beleidmakers, een ronde tafel gesprek enz).

Financiering is mede mogelijk gemaakt door het SKAN Fonds, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Tipje van de sluier

Doel van het project Tip(je) van de Sluier (2010-2011) was het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van jonge moslima’s die aan het ROC MN een beroepsopleiding volgen door in samenwerking met Utrechtse bedrijven oplossingsstrategieën te ontwikkelen voor belemmerende
factoren binnen de organisatiecultuur.
De studentes stelden tijdens het traject een lijst met waarden en normen samen.
De gedragscode die de studenten zelf ontwikkelden is hier te vinden.
Meer lezen over het project.

Financiële ondersteuning van Stichting Instituut Gak en KFHeinfonds maakten het project mede mogelijk.

Informeel Gewaardeerd

In het project 'Informeel Gewaardeerd' (2008-2012) heeft FNV Vrouw een instrument ontwikkeld om de talenten en vaardigheden van vrouwen met het runnen van een huishouden en de zorg voor kinderen in kaart te brengen. EVC Onbetaalde Zorgarbeid heet dit instrument. De methodiek is beschreven in het handboek EVC onbetaalde zorgarbeid.
Download hier het handboek EVC onbetaalde zorgarbeid.
Meer lezen over dit project.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Instituut Gak, de Nederlanse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) en SKAN-fonds.

Meer kansen voor alleenstaande ouders

In 2009, het Europees jaar van de bestijding van armoede en sociale
uitsluiting voerde FNV Vrouwenbond dit project uit om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de inkomens- en arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. Met een conferentie, manifesthandleiding voor lokale actieplannen werden tools ontwikkeld om in eigen gemeenten aan de slag te gaan.
Meer lezen.

Het ministerie van SZW verstrekte subsidie in het kader van het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 

Buurvrouwennetwerken

De FNV Vrouwenbond ging in 2008 van start met het project: 'Buurvrouwennetwerken, samen sterk in eigen buurt'. Met als
doel vrouwen van verschillende achtergronden samenbrengen en hen helpen met het opbouwen van duurzame contacten. Door hen te ondersteunen in het organiseren van activiteiten in hun eigen buurt.
Voor het opzetten van een buurtvrouwennetwerk is een toolkit ontwikkeld. Je kunt voor € 15 de toolkit hier bestellen.

Meer lezen over dit project.

Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VROM, Ruimte voor contact.

Een plek binnen FNV en Actie in beïnvloeding

Nederlandse vrouwen met een diverse achtergrond: Surinaams, Antilliaans, Turks, Marokkaans, Iraans, Oost-Europees en Kaapverdisch namen deel aan het Vrouwenbondsproject: ‘Een plek binnen de FNV.’ (2007-20009) Met als doel actief worden in een van de vakbondsbesturen, de Kamer van Koophandel of een FNV beleids- of adviescommissie. Zodat zij met hun dubbele culturele bagage, betrokkenheid, kennis en werkervaring een brug slaan naar andere zwarte, miganten en vluchtelingenvrouwen en onderwerpen agenderen die voor deze vrouwen belangrijk zijn. Als vervolg daarop kwam het project "Actie in beïnvloeding" tot stand, met als doel om daadwerkelijk meer allochtone vrouwen op invloedrijke en sleutelposities van de FNV te krijgen. Met een stevig opleidings, stage en coachingstraject werden 25 vrouwen klaargestoomd een plek binnen de FNV in te nemen.
Meer lezen. 
Product Boekje Meedoen en meebeslissen

Dit project werd mede gefinancierd door Ministerie OCW/DE, FNV vakcentrale en diverse bonden.

Dagindeling van onderop!

Dit project (2006-2007) was een vervolg op het eerdere project Tijd en Zorg (2004-2005) waarbij de opgebouwde lokale netwerken zijn ingezet om in gemeenten concrete voorstellen te doen die werkbare oplossingen aanreiken. Om er voor de zorgen dat deze voorstellen door de gemeente gedragen worden, werd in de dit project samengewerkt met vrouwenorganisaties, lokale belanghebbenden, politieke partijen, lokale politici en de gemeente. Met als doel een goede dagindeling een stap dichterbij te brengen, zijn in drie gemeenten  Dagindeling Adviesteams opgericht. Per gemeente ging een Dagindeling Adviesteam met een concreet probleem in hun gemeente aan de slag.

Producten: Aanbevelingen mantelzorg, Aanbevelingenm vrijwilligersbeleid, Aanbevelingen Brede School.

Meer lezen.

Tijd en Zorg

De FNV Vrouwenbond heeft in het kader van het project Tijd en Zorg (2004-2005) onderzoek laten doen naar hoeveel uur Nederlanders gemiddeld betaald werken en onbetaald zorgen. In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat als er meer tijd aan betaald werk wordt besteed, er minder tijd aan onbetaalde zorgarbeid wordt besteed en anders om. Het project Tijd en Zorg heeft een Handboek opgeleverd met een schat aan informatie. Er is een handzaam stappenplan ontwikkeld, die het lokale beleidsmakers mogelijk maakt om gender mainstreaming van onbetaalde zorgarbeid op lokaal niveau te realiseren.
Activiteiten als de Tijdstour bracht het onderwerp dicht bij de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van hun burgers. Een vervolg op dit project is  "Dagindeling van onderop".
Meer lezen.
Het Handboek Tijd en Zorg is hier te bestellen.

 

Vrouwen Buurtmaatschap

Binnen de buurtcoöperatie werken tien tot twaalf alleenstaande vrouwen voor zichzelf, voor elkaar en op termijn voor anderen uit de wijk. FNV Vrouwenbond bedacht de Vrouwen Buurtmaatschap. Een model dat zeer geschikt is voor gemotiveerde alleenstaande en herintredende moeders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Meer lezen over dit project.

Je kunt de handleiding hier bestellen.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen